Категории
Специални предложения

Общи Условия за ползване услугите на Коледни Арт

Общи Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН "АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com”

Моля, прочетете внимателно Общите условия преди да потвърдите съгласието си! Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ

уреждат взаимоотношенията между "Магнитисимо" ЕООД, наричано по-долу "АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com", от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн http://koledni.art-suveniri.com (наричани по-долу Потребители), от друга. "Магнитисимо" ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 204933419, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, к-кс Изгрев, бл. 111. партер, МОЛ: Мария Петрова, имейл адрес: office@art-suveniri.com телефон: 0884 254 054

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта http://koledni.art-suveniri.com(наричани за краткост Услуги).

С визуализирането на http://koledni.art-suveniri.com всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от "АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребители ни. Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие сключването на договора между Потребителя и „АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com”.

„АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com”, в качеството си на изпълнител, не носи отговорност за съдържанието на файловете изпратени от клиента, в качеството си на възложител. С изпращане на изображенията, възложителят декларира, че има правото да използва снимките за производство на сувенири и не нарушава авторски права, като освобождава изпълнителя, от каквато и да е отговорност по установяване произхода и притежанието им, както и се съгласява снимките да бъдат използвани за разработка на мостри за сайтаKoledni.art-suveniri.com и/или рекламни кампании извън него.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ: Чл. 1 Услугите, предоставяни от „АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com” на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. Чл. 2. „АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com ” e електронен магазин, достъпен на сайта http://koledni.art-suveniri.com, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и изработка на индивидуализирани подаръци и доставка на предлаганите от АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com ” стоки.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ: Чл. 3 (1) „АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com” идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра наKoledni.art-suveniri.com и на IP адреса на Потребителя. (2) „АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com” има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях идентификация.

Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при идентификацията.

Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com”.

Чл. 4 (1) „АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на идентификацията- предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

(2). При предоставяне на лични данни чрез имейл, по телефон или друг начин, доброволно представяна от Потребителя, „АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за “АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com” възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Чл. 5 (1) „АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com” събира и използва информацията по чл. 4 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com”.

(2) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Чл. 6 (1) Потребителят може да се идентифицира като попълни съответната електронна форма за идентификация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com”, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.

(2) При идентификацията Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на „АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com”, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. „АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на “АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

(3) При попълване на заявлението за идентификация Потребителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com” данни. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на идентификацията, са верни, пълни и точни. В случай на предоставяне на неверни данни “АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите.

ПОРЪЧКА Чл. 7 (1) Потребителите използват уебсайта на "АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com", за да сключват договори за покупко-продажба и изработка на предлаганите от „АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com” стоки и услуги в електронния магазин.

(2) Поръчките се извършват през сайта http://koledni.art-suveniri.com

(3) За да направят заявка за поръчка, потребителите следва да посочат: -кой подарък са избрали - снимка на избрания дизайн -да прикачат снимки, текстове, лога и др. и да опишат идеята за визия - дават име и телефон за връзка - дават адрес за доставка с куриер.

(4) След извършване на заявката Потербителите получават предложение за визия-проект на дизайна за преглед, когато артикула е с персонализация и заявката е извън натоварения коледен период - 13-31-Ви Декември

(5) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждението от страна на клиента по електронен път на визията за преглед подготвена от „АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com"! В случаите в които визия за преглед не е приложима - договора стартира от момента на получаване на автоматичен-уведомителен имейл за генерирана заявка до имейла на клиента посочен във заявката.

(6) ”.„АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com” си запазва правото да откаже поръчката поради липса на поръчаната стока или друга причина по негова преценка.

(7) Потребителите имат право да сключват договори за покупко-продажба и изработка на предлаганите от „АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com” стоки и услуги в електронния магазин само ако покупката е над обявения праг за минимална заявка обявен за всеки артикул.

Чл. 8 (1) Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената.

(2) При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е получена и предстои преглед и обработка.

(3) Времето за доставка не се включва във времето за изработка.

(4) Времето за изработка по време на празници, включително но не само Коледа, Нова Година, Св. Валентин и др. се удължава съобразно предвиденото в сайта на магазина.

ЦЕНИ Чл. 9 (1) Цените на продуктите, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на уебсайта на „АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com” към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка. ТАКСИТЕ по ДОСТАВКАТА - КУРИЕРСКИТЕ УСЛУГИ НЕ са ВКЛЮЧЕНИ и се начисляват допълнително от куриерската фирма.

(2) Цените на продуктите включват ДДС и са изчислени при достигнат минимален праг за заявка на всеки артикул

(3) Цените на услугите, като са фиксирани, но може да претърпят промени, според индивидуалните желания на клиента и/или промяна на параметрите на артикула

Чл. 10 „АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com” си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина продукти, като такива промени няма да засягат вече постъпили и извършени поръчки.

Чл. 11 (1) „АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com” може да предоставя отстъпки за продуктите, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от „АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com”. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

(2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

ПЛАЩАНЕ Чл. 12 Когато Потребителят връща продукт с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху продукта и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

Чл. 13 (1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На http://svatbeni.art-suveniri.com е възможно плащане чрез наложен платеж //ППП чрез Еконт/// или по банков път.

(2) Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката. (3) Банковите данни са както следва: Магнитисимо ЕООД ДСК Банк, Бургас IBAN сметка в лева №: ........

(4) За плащания по банков път се издава фактура. За издаване на фактура на частно лице задължително е необходимо ЕГН.

ДОСТАВКА Чл. 16 (1) Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер до посочен от Потребителя офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на http://svatbeni.art-suveniri.com.

2) Преди изпращане на поръчаната стока, „АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com” има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката, но не поема ангажимент задължително да информира клиента, ако не са възникнали въпроси по заявката му. (3) „АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com“ не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

Чл. 17 Доставката на стоките се извършва от куриер, който носи изцяло отговорността за точното изпълнение на доставката.

Чл. 18 (1) Поръчаните стоки се доставят срещу подпис, като по-големите пратки (по преценка на куриера) се доставят до входа на сградата.

(2) Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ, в присъствието на куриера, и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

Чл. 19 (1) При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва: а) за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязва името на лицето, получило пратката; б) за домашен адрес – на член на домакинството, като се отбелязва името на лицето, получило пратката.

(2) При невъзможност за връчване на пратката, настъпила не по вина на „АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com” или куриера, лицето, извършващо доставката, се обажда на посочения от Потребителя телефон за контакт, за да бъде уточнено от кой офис на куриера Потребителят може да получи доставката.

(3) При невъзможност да се установи контакт с Потребителя, договорът за продажба от разстояние автоматично се разваля.

Чл. 20 (1) При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките. (2) Всички импортни такси при внасянето на стоката са за сметка на Потребителя. Потребителят не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката.

Чл. 21 „АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com” си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА Чл. 22 (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице, освен в случайте, когато предмет на договора са продукти, направени съгласно индивидуални спецификации или явно персонализирани.

(2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено „АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com” за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката и дата на доставката.

(3) „АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com“ публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора. (4) За упражняване правото на отказ „АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com“ предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез имейл стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи „АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com“ незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му по електронен път, чрез имейл.

(5) Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка/разписка и/или, като ги предаде на „АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com” или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.

(6) „АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com“ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

(7) В случай че Потребителят не изпълни задължението си по алинея 5, без да уведоми „АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com” за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

Чл. 23 „АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com” възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки, като Потребителят няма право да изисква възстановяване на сумите за евентуални куриерски услуги за доставка и връщане.

ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИЯ Чл. 24 (1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.

(2) Не може да се предявява рекламации при грешно изписване на текст на кирилица или латиница, ако текстът не е бил изпратен в коректната форма. За текстове на кирилица се приемат само изпратени текстове на кирилица и Потребителят сам носи отговорност, ако има налице разминаване между изписания от него текст на латиница и транслителирания текст на кирилица. Същото важи и при изписване на латиница.

(3) АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com , не отговаря за лош печат на подарък, в резултат на некачествени снимки изпратени от Потребителя.

(4) АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com , не отговаря за леки несъответствия между снимките на сайта и готовите продукти, тъй като всички подаръци се изработват или обработват ръчно.

(5) Услугите, като персонализиране на продукт, печат на продукт с персонализация, брандиране на продукт с лого, име, надпис, текст НЕ подлежат на рекламация, Потребителят поема изцяло и безапелационно щетите постъпили при евентуална повреда на продукта на клиента. Потребителят не може да предявява искане за възстановяване сума за повреденият продукт и са длъжни да заплатят цената на услугата към АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com.

Чл. 25 (1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата. (2) Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, „АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com“ ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.

Чл. 26 (1) При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, сходна - съответстваща на договореното или за отбив от цената. (2) Рекламацията се подава устно на посочения от „АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com“ телефон, писмено чрез посочения имейл и форма за рекламация. (3) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.

(4) При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно: 1. касова бележка и/или фактура; 2. снимков материал установяващ несъответствието на стоката или услугата с договореното; 3 други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Чл. 27 (1) Рекламацията на потребителска стока, различна от продукти, направени съгласно индивидуални спецификации или явно персонализирани, може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното, както и след изтичането и на срока на годност. (2). Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Ако “АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com“ е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

(4) Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск. Чл. 28 (1) „АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com“ не поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочена причина и/или форсмажорни обстоятелства довели до възникването на евентуални дефекти. (2) Когато „АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com“ удовлетвори рекламацията, издава копие от имейла с текущата кореспонденция между страните и предоставя екземпляр на траен носител на Потребителя, само при негово изрично искане.

Чл. 29 (1) „АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com“ при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя. (2) Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП. (3) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.

Чл. 30 (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности: -1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; -2. намаляване на цената. (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя. (3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба. (4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ Чл. 31 „АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ Чл. 32 (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство. (2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com”, „АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер. (3) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com”. ПРЕКРАТЯВАНЕ И

РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА Чл. 33 (1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com” или прекратяване поддържането на уебсайта му. Чл. 34 Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Чл. 35 Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

"БИСКВИТКИ" "Бисквитките" (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на вашия твърд (hard) диск и позволяват на сайта ни да разпознае компютъра Ви следващия път, когато посетите Интернет страницата на електронният магазин. АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com използва "бисквитки" единствено, за да събира информация относно ползването на нашия сайт. Видове бисквитки: „Сесийни“ бисквитки (Session Cookies) Сесийните бисквитки се използват само в конкретната сесия и позволяват да бъдете разпознати по време на еднократно посещение на уебсайта, за да може направените персонализации или промени по всяка страница да бъдат запомнени в други страници от сайта. Действието на сесийните бисквитки приключва, когато затворите браузъра или излезете от сайта. Сесийните бисквитки помагат и за осъществяването на задачи като запомняне на съдържанието на потребителската кошница и др. Постоянни (фиксирани) бисквитки (Persistent Cookies) Постоянните бисквитки остават запаметени на компютъра Ви за определен период от време след приключване на потребителската Ви сесия на сайта и позволяват предпочитанията и настройките да се „помнят“, когато отново посетите сайта. Те могат да бъдат ръчно изтрити през настройките на браузъра Ви. Бисквитки на трета страна (Third Party Cookies) Този сайт използва Google Analytics. Това е услуга за уеб анализ без да се идентифицират лично отделните посетители., предлагана от Google, Inc. Цялата тази информация използваме с цел статистически анализ и за разпознаване на грешни линкове или програмни грешки. Разкриване на информация на трети лица не се извършва. Бисквитките не се използват за цели, различни от посочените тук. Бисквитките и личните данни: За да могат да бъдат използвани бисквитките не изискват информация от личен характер и най-често не идентифицират личността на Интернет потребителите. Личните данни, събрани при употребата на бисквитки, могат да бъдат събирани само за улесняване на употребата от потребителя. Тези данни биват криптирани по начин, по който не се позволява на неоторизирани лица да имат достъп до тях. Контрол над бисквитките: Вие може да контролирате и изтривате бисквитките през настройките на Вашия браузър. Могат да бъдат изтрити всички или част от бисквитките, както могат и да бъдат блокирани. Имайте предвид, че при блокирането на всички бисквитки има вероятност някои функции на сайта да не работят.

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА Чл. 36 Органите, регулиращи дейността на „АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com“ са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати: За КЗП: - Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti - тел: 0700 111 22 - email: info@kzp.bg - адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6 За КЗЛД: - Уебсайт: https://www.cpdp.bg/ - тел: 02/91-53-518 - email: kzld@cpdp.bg - адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 СПОРОВЕ Чл. 37 Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на www.ec.europa.eu - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА Чл. 38 Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ Чл. 39 (1) „АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес. (2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея. (3) В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения

ПРИЛОЖИМО ПРАВО Чл. 40 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

ФОРМУЛЯРИ: Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

 

// не се прилага при рекламация на продукти с персонализация виж Чл. 24 т.5//

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

С настоящото уведомявам/e, че се отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки/ за предоставяне на следната услуга: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Поръчано на/получено на - ……………………………………………………………………………………………………

Име на потребителя/ите – ………………………………………………………………………………………………………

Адрес на потребителя/ите - ………………………………………………………………………………………………………

Подпис на потребителя/ите: ………………………………………………. (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата: ……………………………………………

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на рекламация: // не се прилага при рекламация на продукти с персонализация виж Чл. 24 т.5// До ………………………………………………………………………………………………………………………………………

С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите/ услугата/ите с договореното Предмет на рекламацията: ……………………………………………………………………………………………………………………

Поръчано на/получено на - ……………………………………………………………………………………………………

Предпочитан начин на удовлетворение за стоки: 1. Възстановяване на платената сума 2. Заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното 3. Отбив от цената 4. Безплатно извършване на ремонт по реда на чл. 113 и 114 от Закона за защита на потребителите (заградете желаната опция) Предпочитан начин на удовлетворение за услуги: 1. Извършване на услугата в съответствие с договора 2. Отбив от цената 3. Възстановяване на заплатената сума (заградете желаната опция) Прилагам следните документи: 1. касова бележка или фактура; 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; 3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер. (заградете желаната опция) Размер на претендираната сума: ……………………………..

Име на потребителя/ите – ………………………………………………………………………………………………………

Адрес на потребителя/ите - ………………………………………………………………………………………………………

Подпис на потребителя: ………………………………………………. (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия) Дата: ……………………………………………

© 2020 АРТ™ Сувенири ::Koledni.art-suveniri.com

Няма добавени продукти в тази категория